Какие преимущества я имею чтобы сохранить рабочее место при сокращении штата?

Какие преимущества я имею чтобы сохранить рабочее место при сокращении штата?

Какие преимущества я имею чтобы сохранить рабочее место при сокращении штата?

Я работаю в школе воспитателем ГПД второй год. До этого работала в сельской школе учителем начальных классов 23 года, но школу закрыли и я была переведена в другую школу на должность воспитателя ГПД. На следеющий учебный год из 6 групп продленного дня оставляют 3. Имею ли я право на преимущество остаться на работе? Ответ:Здравствуйте. Собственно, а из каких критериев определяется такое примущество?

Если рассматривать вопрос с точки зрения трудовых правоотношений, то первоочередным преимуществом будут пользоваться матери-одиночки, декретчицы и подобные категории сотрудников. Во вторую очередь уже будут отбирать по профессиональным признакам. Поэтому, сможете ли Вы использовать одно из перечисленных выше преимуществ для того, чтобы не попасть под сокращение - я не знаю. Рекомендую дополнительно обратиться куслугам юриста из региона проживания, который практикует по вопросам, связанных со спорами в области трудового законодательтсва Украины.

Спасибо за понимание.С уважением, Ирина Невалённая.

Порядок увольнения по сокращению штата или численности

Елена, Харьков

ОТВЕТ:

При сокращении численности или штата работников преимущество в оставлении на работе имеют лица с более высокой квалификацией (более высокий разряд, категория, степень и т.п.) и продуктивностью труда (выполнение больших норм выработки в количественном выражении).

Если же работники обладают равной квалификацией и производительностью труда . то в этом случае следует руководствоваться ст.42 Кодекса законов о труде (КЗоТ), которая устанавливает кто из работников имеет преимущественное право на оставление на работе в зависимости от его семейного положения, финансового положения, заслуг перед государством и т.д. У кого из работников большее количество условий, указанных в ст.42КЗоТ, тот и имеет преимущество на оставление на работе.

"Стаття 42. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці

При скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці переважне право на залишення на роботі надається працівникам з більш високою кваліфікацією і продуктивністю праці.

При рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається:

1) сімейним - при наявності двох і більше утриманців

2) особам, в сім'ї яких немає інших працівників з самостійним заробітком

3) працівникам з тривалим безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації

4) працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах без відриву від виробництва

5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

6) авторам винаходів, корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій

7) працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове каліцтво або професійне захворювання

8) особам з числа депортованих з України, протягом п'яти років, з часу повернення на постійне місце проживання до України

9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби та осіб, які проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям працівників, якщо це передбачено законодавством України".

О предстоящем сокращении работник должен быть письменно уведомлен не позднее, чем за 2 месяца до дня увольнения. Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению штатов работнику должна быть предложена другая работа на предприятии, если таковая имеется. Предлагаемая работа может быть любой вплоть до самой низкоквалифицированной.

Из КЗоТ Украины:

"Стаття 49-2. Порядок вивільнення працівників

Про наступне вивільнення працівників персонально попереджають не пізніше ніж за два місяці.

При вивільненні працівників у випадках змін в організації виробництва і праці враховується переважне право на залишення на роботі, передбачене законодавством.

Одночасно з попередженням про звільнення у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівникові іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації. При відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації працівник, за своїм розсудом, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно. Водночас власник або уповноважений ним орган доводить до відома державної служби зайнятості про наступне вивільнення працівника із зазначенням його професії, спеціальності, кваліфікації та розміру оплати праці.

Державна служба зайнятості пропонує працівникові роботу в тій же чи іншій місцевості за його професією, спеціальністю, кваліфікацією, а при її відсутності - здійснює підбір іншої роботи з урахуванням індивідуальних побажань і суспільних потреб. При необхідності працівника може бути направлено, за його згодою, на навчання новій професії (спеціальності) з наступним наданням йому роботи".

Перед увольнением работника по сокращению штатов необходимо получить согласие профсоюзного комитета.

Из КЗоТ Украины:

"Стаття 43. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

Розірвання трудового договору з підстав, передбачених пунктами 1 (крім випадку ліквідації підприємства, установи, організації), 2 - 5, 7 статті 40 пунктами 2 і 3 статті 41 цього Кодексу, може бути проведено лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації, членом якої є працівник.

У випадках, передбачених законодавством про працю, виборний орган первинної профспілкової організації, членом якої є працівник, розглядає у п'ятнадцятиденний строк обґрунтоване письмове подання власника або уповноваженого ним органу про розірвання трудового договору з працівником.

Подання власника або уповноваженого ним органу має розглядатися у присутності працівника, на якого воно внесено. Розгляд подання у разі відсутності працівника допускається лише за його письмовою заявою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у тому числі адвокат. Якщо працівник або його представник не з'явився на засідання, розгляд заяви відкладається до наступного засідання у межах строку, визначеного частиною другою цієї статті. У разі повторної неявки працівника (його представника) без поважних причин подання може розглядатися за його відсутності.

У разі якщо виборний орган первинної профспілкової організації не утворюється, згоду на розірвання трудового договору надає профспілковий представник, уповноважений на представництво інтересів членів професійної спілки згідно із статутом.

Виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) повідомляє власника або уповноважений ним орган про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після його прийняття. У разі пропуску цього строку вважається, що виборний орган первинної профспілкової організації (профспілковий представник) дав згоду на розірвання трудового договору.

Якщо працівник одночасно є членом кількох первинних профспілкових організацій, які діють на підприємстві, в установі, організації, згоду на його звільнення дає виборний орган тієї первинної профспілкової організації, до якої звернувся власник або уповноважений ним орган.

Рішення виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору повинно бути обґрунтованим. У разі якщо в рішенні немає обґрунтування відмови в наданні згоди на розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган має право звільнити працівника без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

Власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір не пізніш як через місяць з дня одержання згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника).

Якщо розірвання трудового договору з працівником проведено власником або уповноваженим ним органом без звернення до виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника), суд зупиняє провадження по справі, запитує згоду виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) і після її одержання або відмови виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) в дачі згоди на звільнення працівника (частина перша цієї статті) розглядає спір по суті".

Если профсоюзного комитета и вообще профсоюза на предприятии нет, то естественно, никакого согласия профсоюзного комитета на увольнение не требуется.

Из КЗоТ Украины:

Стаття 43-1. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)

Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) допускається у випадках.

ліквідації підприємства, установи, організації

незадовільного результату випробування, обумовленого при прийнятті на роботу

звільнення з суміщуваної роботи у зв'язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв'язку з обмеженнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законодавством

поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу

звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації

звільнення з підприємства, установи, організації, де немає первинної профспілкової організації

звільнення керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання, і службових осіб державної контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за цінами керівних працівників, які обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, органами місцевого та регіонального самоврядування, а також громадськими організаціями та іншими об'єднаннями громадян

звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи розкрадання (в тому числі дрібне) майна власника, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенції якого входить накладення адміністративного стягнення або застосування заходів громадського впливу.

Законодавством можуть бути передбачені й інші випадки розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу без згоди відповідного виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника)".

Получение согласия какого-либо другого органа, например совета трудового коллектива, на увольнение работника законодательство не требует, поэтому согласование увольнения с председателем совета трудового коллектива не требуется.

При увольнении работника по сокращению штатов ему должно быть выплачено выходное пособие.

Из КЗоТ Украины:

"Стаття 44. Вихідна допомога

При припиненні трудового договору з підстав, зазначених у пункті 6 статті 36 та пунктах 1, 2 і 6 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середнього місячного заробітку у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу (пункт 3 статті 36) - у розмірі двох мінімальних заробітних плат внаслідок порушення власником або уповноваженим ним органом законодавства про працю, колективного чи трудового договору (статті 38 і 39) - у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку".

Ответ дан по состоянию законодательства на день ответа.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины

Процедуры сокращения персонала и выплаты пособия

Естественным последствием мирового экономического кризиса является существенное сокращение производства во многих отраслях и, как результат, массовые сокращения штата предприятий.

Предвидя значительные финансовые расходы на выходные пособия, российские предприниматели внесли в Госдуму предложение ограничить их размеры лишь суммой фиксированного увольнительного пособия, сократив расходы на выплату помощи в двухмесячный период поиска работы. Украинское законодательство не обязывает работодателей поддерживать работников после сокращения, однако и без того эта процедура не из приятных.

Процесс реорганизации или ликвидации предприятия весьма сложен и в каждом случае связан с оптимизацией (частичным сокращением) либо полным сокращением штата. Дабы эта малоприятная процедура прошла наиболее безболезненно для обеих сторон, работодателю следует строго придерживаться требований законодательства.

Итак, в случае принятия решения о реорганизации (ликвидации), перепрофилировании предприятия или об изменениях в организации труда прежде всего следует издать приказ (распоряжение) о сокращении штата, обосновав его необходимость.

Ст. 494 КЗоТа предусматривает ряд случаев, обязывающих работодателя не позднее, чем через 3 месяца после принятия соответствующего решения, подать необходимую информацию профсоюзу (см. «Нормативное сопровождение»). Если дело не касается ликвидации юрлица, избежать необходимости подавать профсоюзу такую информацию можно, издав приказ, например, об изменениях в организации труда или перепрофилировании, которое влечет за собой сокращение штата.

Нормативное сопровождение

Согласно ст. 494 КЗоТа :

« Ліквідація, реорганізація підприємств, зміна форм власності або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці, можуть здійснюватися тільки після завчасного надання професійним спілкам інформації з цього питання, включаючи інформацію про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про строки проведення звільнення. Власник або уповноважений ним орган не пізніше трьох місяців з часу прийняття рішення проводить консультації з професійними спілками про заходи щодо запобігання звільненню чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-якого звільнення.

Професійні спілки мають право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення строків або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників ».

Развитие действия

Затем эксперты советуют разработать и утвердить приказом новое штатное расписание (которое вступит в силу только через 2 месяца), исключая должности и штатные единицы, подлежащие сокращению (если речь идет не о ликвидации предприятия).

Если на предприятии есть профсоюз, то надо будет получить его предварительное согласие на сокращение.

И только после этого, за 2 месяца до планируемого увольнения, согласно ст. 492 КЗоТа необходимо предупредить подпадающих под сокращение работников. Правда, при нарушении этого срока вряд ли можно опасаться восстановления работника на прежнем месте, поскольку и места-то уже нет. Это чревато лишь лишними расходами и админштрафом для должностных лиц в размере до 850 гривен (подробнее см. п. 18, п. 19 постановления Пленума ВСУ «О практике рассмотрения судами трудовых споров» и «Мнение»).

Мнение

По мнению теоретиков, «закон не встановлює будь-якої суворої санкції за порушення встановленого строку попередження працівника про наступне вивільнення. Виходячи з цього, Пленум Верховного Суду України не допускає можливості поновлення працівника на роботі тільки тому, що він не був вчасно попереджений про наступне вивільнення, і роз’яснює, що недотримання строку попередження працівника при звільненні, якщо він не підлягає поновленню на роботі з інших підстав, тягне лише зміну судом дати звільнення з урахуванням строку попередження, протягом якого він працював».

Дабы избежать возможных недоразумений и претензий работников, предупреждать их следует персонально, в письменном виде, под расписку и при свидетелях (желательно в присутствии работников отдела кадров или членов профкома). При этом надо четко указать дату планируемого сокращения. Если сотрудник отсутствует на рабочем месте, то предупреждать его по почте не рекомендуется, лучше пригласить лично ознакомиться с приказом.

Рекомендации

О планируемом сокращении работников следует уведомлять за 2 месяца, персонально, в письменном виде, под расписку и при свидетелях.

Работников в случае их отсутствия на рабочем месте в день уведомления следует письменно пригласить ознакомиться с приказом. Не следует посылать приказ по почте (даже заказным письмом с уведомлением), поскольку это не гарантирует его личного ознакомления.

Если речь идет не о полном сокращении штата, то не следует забывать о преимущественном праве работников сохранить трудовые отношения с работодателем. Естественно, таким правом в первую очередь смогут воспользоваться люди, приносящие больше пользы предприятию, то есть работники с более высокой квалификацией и продуктивностью труда.

При равных условиях продуктивности, законодатель защищает от увольнения наиболее уязвимые категории сотрудников (подробнее см. ст. 42 КЗоТа). Кстати, работнику, подпадающему под сокращение, следует предложить другую работу на этом же предприятии (если таковая, конечно, имеется), а в случае его отказа необходимо прямо указать об этом в приказе об увольнении.

В тот же срок (за 2 месяца до сокращения) необходимо направить отчет о планируемом увольнении в местное отделение службы занятости с указанием оснований и сроков высвобождения работников, должностей, специальностей, квалификации увольняемых и размеров их зарплат.

При несвоевременном предупреждении службы занятости о сокращении с работодателя взыщут штраф в размере средней годовой зарплаты каждого сокращаемого

Нарушать это правило слишком накладно для предприятия, особенно в случае массового сокращения. Статья 20 Закона «О занятости населения» устанавливает штраф за несвоевременное предоставление указанной информации в размере годовой зарплаты каждого сотрудника. Кроме того, на ответственных должностных лиц может быть наложен админштраф (ст. 1863 Кодекса об административных правонарушениях) до 85 гривен. Конечно, он ни в какое сравнение с размером предыдущего не идет, но тем не менее обеспечит лишние хлопоты.

Далее на протяжении 2 месяцев работники исполняют свои обычные обязанности и получают зарплату прежнего размера. Тем временем, вполне естественно, работниками лично или службой занятости (см. «Справку») будут предприниматься меры по последующему трудоустройству увольняемых.

Справка

В перечне видов услуг, которые предоставляет работодателям Государственная служба занятости Украины, существуют следующие:

 • предоставление комплекса специальных услуг в решении проблемы работы с трудовым коллективом в ситуации запланированного увольнения работников. С этой целью проводится осуществление превентивных и адаптационных мероприятий, направленных на подбор работы, профобучение, привлечение к самозанятости этих граждан, консультирование относительно соблюдения их прав и государственных гарантий, психологическую адаптацию работников к началу их фактического увольнения
 • консультирование относительно внедрения определенных норм законодательства о труде и занятости, государственном социальном страховании на случай безработицы, в том числе при увольнении работников
 • обеспечение работодателя полной информацией относительно выполнения им обязанностей перед Фондом общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и его прав как страхователя, осуществление автоматизированного учета поступления средств в Фонд.
 • Кульминация и развязка

  Через 2 месяца в обусловленный приказом о сокращении численности штата срок издается приказ о высвобождении конкретных сотрудников по п. 1 ст. 40 КЗоТа. В тот же день работникам под расписку должны быть выданы трудовые книжки, копии приказа о высвобождении и выходные пособия.

  По общему правилу работникам, уволенным по этой статье, полагается выплатить выходное пособие в размере не менее среднемесячного заработка (можно и больше: по инициативе собственника или согласно положениям коллективного договора). Размер средней зарплаты в данном случае будет определяться согласно утвержденному Кабмином Порядку исчисления средней заработной платы.

  Если решено выплатить пособие в размере, превышающем обязательный, то работодателю следует быть готовым к тому, что такие расходы вряд ли можно будет отнести к валовым, поскольку п. 5.6.2. ч. 5.6. ст. 5 Закона «О налогообложении прибыли предприятий» к валовым относит только обязательные выплаты. Следовательно, пособие свыше обязательного надо будет платить из суммы чистой прибыли предприятия.

  Посему можно рекомендовать не связывать себя в колдоговоре обещанием выплатить больше положенного (по крайней мере, не стоит устанавливать фиксированный размер повышенного выходного пособия), чтобы иметь возможность принимать решение исходя из финансового положения предприятия на момент сокращения.

  Рекомендации

  Не стоит в колдоговоре оговаривать конкретный повышенный размер выходного пособия. Размер пособия свыше положенного лучше определять «по ситуации», а именно исходя из финансового положения предприятия на момент сокращения.

  Важно помнить, что есть некоторые особенности увольнения льготных категорий граждан, в частности беременных, матерей детей до трех лет (до шести — по медзаключению), одиноких матерей детей-инвалидов, несовершеннолетних, членов профкомов и т. д. (о некоторых из них рассказано в материале «Обходные маневры, или Увольнение льготниц»).

  Последним этапом сокращения является подача повторного отчета в службу занятости о фактическом высвобождении сотрудников (с указанием списка уволенных) на протяжении 10 дней со дня высвобождения. Штрафные санкции за несвоевременную подачу аналогичны описанным выше.

  В качестве альтернативы

  Однако вся вышеописанная процедура даже при максимальной экономии времени займет не менее двух месяцев. А что же делать, если необходимое сокращение надо провести в более сжатые сроки?

  В таком случае можно попытаться договориться с работниками об увольнении если не по собственному желанию, то хотя бы по соглашению сторон (что для работников выгоднее, поскольку позволяет на протяжении 7 дней со дня увольнения стать на учет в качестве безработного в службе занятости).

  Естественно, эти основания не так выгодны для работников, теряющих право на выходное пособие, в некоторых случаях право на помощь по безработице, время на поиски работы. Посему можно посоветовать выплатить работникам за такие неудобства достойную компенсацию, например в размере трехмесячного заработка (за 2 месяца, которые они могли бы отработать, плюс размер выходного пособия). Такой вариант обойдется дороже, зато гораздо быстрее и без обязательных «высвободительных» процедур.

  Рекомендации

  Если 2 месяца для сокращения штата работников — слишком большой срок, то можно попытаться договориться об увольнении по собственному желанию или по оглашению сторон, выплатив работникам в качестве компенсации трехмесячную зарплату.

  Заключение

  Итак, чтобы не усложнять и без того нелегкую процедуру реорганизации (ликвидации), перепрофилирования предприятия или изменения организации труда, сопровождающуюся сокращением штата, следует безукоризненно соблюдать порядок высвобождения работников. При этом приказы работодателя, касающиеся сокращения, должны быть обязательно доведены до сведения сотрудников надлежащим образом.

  Это поможет не только избежать последствий нарушения законодательства о труде, но и обеспечит соблюдение прав работников, оказавшихся в весьма незавидном положении в связи с сокращением.

  Порядок действий работодателя при сокращении штата:

  1.Издать приказ (распоряжение) о сокращении штата и при необходимости получить согласие профсоюза.

  2.Утвердить новое штатное расписание, которое вступит в силу со дня высвобождения (если речь не идет о ликвидации).

  3.За 2 месяца до высвобождения письменно и под расписку предупредить высвобождаемых работников, предложив по возможности другую работу на том же предприятии.

  4.Одновременно подать в службу занятости сведения о планируемом сокращении.

  5.Через 2 месяца издать приказ о высвобождении.

  6.Одновременно выдать работникам под расписку трудовые книжки, копии приказа о высвобождении и выходные пособия.

  7.На протяжении 10 дней после высвобождения подать в службу занятости отчет о сокращенных.

  Источники:
  law-clinic.net, todorov.od.ua, www.osvita.com.ua

  Следующие в разделе:

  02 марта 2021 года


  Комментариев пока нет!

  Поделитесь своим мнением

  Сумма цифр: код подтверждения

  Другие статьи: