Срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 366 УК Украины

Срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 366 УК Украины

Срок давности привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 366 УК Украины

Могут ли инкриминируя ст. 366 ч. 2 УК Украины, за подделку справки о доходах себе и поручителю, закрыть дело по давности лет? Прошло более 5 лет. Ответ:Здравствуйте.

Закрытие уголовного дела по истечению срока давности привлечения к уголовной ответственности предусматривает не только истечение такого срока, но им ного других обстоятельств, таких, как признание вины, возмещенеи ущерба и другие. Дистанционно дать исчерпывающий ответ на Ваш вопрос, не изучив в деталях обстоятельства возбуждения уголовного дела, крайне затруднительно. Поэтому, единственная рекомендация - обратитесь к услугам опытного адвоката из региона Вашего проживания.С уважением, адвокат Сергей Холодов.

освобождение от уголовной ответственности

Кримінальний кодекс України Стаття 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності

з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі

який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі

злочину.

злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років.

зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.

миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437-439 і частині першій статті 442 цього Кодексу.

Стаття 12. Класифікація злочинів

злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання.

покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років.

виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.

покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -

арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 366. Службове підроблення

офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів -

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Срок давности привлечения к уголовной ответственности. Порядок исчисления этого срока.

Александр, Одесса

ОТВЕТ:

Уголовный кодекс Украины предусматривает два вида сроков давности: давность привлечения к уголовной ответственности и давность исполнения обвинительного приговора.

Срок, в течение которого лицо совершило преступление, но не было осуждено судом, либо осуждено, но приговор не вступил в законную силу . называется сроком давности привлечения к уголовной ответственности (ст.49УК Украины).

Срок, исчисляемый от даты вступления в силу обвинительного приговора до даты приведения этого приговора в исполнение, называется сроком давности исполнения обвинительного приговора (ст.80УК Украины). К таким случаям относятся, например следующее: суд осудил лицо к принудительным работам, приговор вступил в законную силу, но по каким-то причинам органы, исполняющие наказание, не привели наказание к исполнению.

Применение давности в отношении лиц, совершивших преступление, будучи несовершеннолетними (до 18 лет) имеет свои особенности (ст.106УК Украины).

Привожу содержание указанных статей языком оригинала:

«Стаття 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності

1. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі

2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі

3) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості

4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину

5) п'ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

2. Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п'ятнадцять років.

3. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

4. Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.

5. Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 437 - 439 і частині першій статті 442 цього Кодексу.

Стаття 80. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку

1. Особа звільняється від відбування покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано в такі строки:

1) два роки - у разі засудження до покарання менш суворого, ніж обмеження волі

2) три роки - у разі засудження до покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості

3) п'ять років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин

4) десять років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років за тяжкий злочин, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше десяти років за особливо тяжкий злочин

5) п'ятнадцять років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років за особливо тяжкий злочин.

2. Строки давності щодо додаткових покарань визначаються основним покаранням, призначеним за вироком суду.

3. Перебіг давності зупиняється, якщо засуджений ухиляється від відбування покарання. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення засудженого для відбування покарання або з дня його затримання. У цьому разі строки давності, передбачені пунктами 1 - 3 частини першої цієї статті, подвоюються.

4. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення строків, зазначених у частинах першій та третій цієї статті, засуджений вчинить новий середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому випадку починається з дня вчинення нового злочину.

5. Питання про застосування давності до особи, засудженої до довічного позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волі заміняється позбавленням волі.

6. Давність не застосовується у разі засудження за злочини проти миру та безпеки людства, передбачені статтями 437 - 439 та частиною першою статті 442 цього Кодексу.

Стаття 106. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності

1. Звільнення від кримінальної відповідальності та відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності до осіб, які вчинили злочин у віці до вісімнадцяти років, застосовується відповідно до статей 49 та 80 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.

2. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки давності:

1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості

2) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості

3) сім років - у разі вчинення тяжкого злочину

4) десять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

3. Щодо осіб, зазначених у частині першій цієї статті, встановлюються такі строки виконання обвинувального вироку:

1) два роки - у разі засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, а також при засудженні до покарання у виді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості

2) п'ять років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин

3) сім років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі на строк більше п'яти років за тяжкий злочин

4) десять років - у разі засудження до покарання у виді позбавлення волі за особливо тяжкий злочин».

Таким образом . чтобы определить сроки давности, следует знать какое преступление совершило лицо, в каком возрасте, какое наказание предусмотрено за это преступление, к какому виду по критерию тяжести относится данное преступление, а также другие обстоятельства, указанные в приведенных выше статьях Уголовного кодекса, которые влияют на применение сроков давности.

В соответствии с Уголовным кодексом Украины хулиганство предусматривает следующее:

«Стаття 296. Хуліганство

1. Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, -

карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

2. Ті самі дії, вчинені групою осіб, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

3. Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов'язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії, -

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

4. Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років».

Для определения сроков давности, кроме всего прочего, следует определить к какому виду тяжести относится совершенное преступление - ст.12 УК Украины:

«Стаття 12. Класифікація злочинів

1. Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.

2. Злочином невеликої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання.

3. Злочином середньої тяжкості є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п'яти років.

4. Тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше десяти років.

5. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі».

Таким образом . если лицо, совершившее хулиганство было совершеннолетним на момент его совершения, то, к примеру, по части второй указанной статьи срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 5 лет.

Определяется это следующим образом. Максимальное наказание за такое преступление (ч.2 ст.296УК Украины) предусмотрено в виде 4 лет лишения свободы. В связи с этим, в соответствии с ч.3 ст.12УК Украины это преступление относится к преступлениям средней тяжести. При совершении преступления средней тяжести срок давности привлечения к уголовной ответственности установлен в 5 лет (п.3 ч.1 ст.49УК Украины), который исчисляется с момента совершения преступления до вступления приговора суда в законную силу.

Учитывая, что по данному вопросу можно целую монографию писать, позволю себе закончить на этом консультацию. Надеюсь, что из предоставленной информации и разъяснения порядка определения сроков давности, вы сами сможете определить срок давности, который вас интересует.

Что же касается последствий истечения срока давности, то они вытекают из самого названия. С истечением сроков привлечения к уголовной ответственности привлечь к уголовной ответственности за совершенное преступление нельзя (запрещается наказывать). С истечением сроков приведения обвинительного приговора к исполнению исполнить назначенное наказание нельзя (запрещается исполнять назначенное наказание).

Последнее, на что хотел бы обратить ваше внимание. Учитывайте, что сроки давности могут прерываться. Случаи, когда они прерываются, указаны в вышеприведенных статьях Уголовного кодекса. Кроме того, при определении того, к какому виду тяжести относится то или иное преступление, не следует путать такие виды наказания как ограничение свободы (обмеження волі) с таким наказаним, как лишение свободы (позбавлення волі). Ограничение свободы считается более мягким наказанием, чем лишение свободы.

Удачи вам. И желаю вам на будущее не ждать истечения сроков давности, а просто не совершать преступлений.

Ответ дан по состоянию законодательства на день ответа.

Законодательство (кодексы, законы и т.д.) можно найти на сайте Верховной Рады Украины

Источники:
law-clinic.net, 42yurista.com, todorov.od.ua

Следующие в разделе:

26 мая 2022 года


Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Сумма цифр: код подтверждения

Другие статьи: